ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ

ด้วยทางมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้

- เอกสารแนบ

ด้วยงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กลุ้มงานเวชกรรมสังคม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์รับย้าย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อมาปฏิบัติงานที่งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

- เอกสารแนบ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ดังรายชื่อต่อไปนี้

-เอกสารแนบ

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี