ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรายชื่อ

- ใบสมัคร

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) 2 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) 1 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) 1 อัตรา

ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

ด้วยจังหวัดราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามรายละเอียด

- ประกาศรายชื่อ

          ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น

         โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรายชื่อ