ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามคำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ 25/2557 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 อัตรา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

- ใบสมัครผู้ป่วยนอก

- ใบสมัครผู้ป่วยใน

 


 

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

 


 

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รัยสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศรายชื่อ


 

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศขยายเวลา

- หนังสือประกาศรับสมัคร


 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ)

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี