ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลราชบุรีตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตามรายละเอียดดังนี้

- ประกาศรายชื่อ


 

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศขยายเวลา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตามประกาศได้ที่นี่


 

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ตามประกาศ ได้ที่นี่

 


 

     ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี