ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 175 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร

 


 

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 35456 งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร


 

          ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

          ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้          

          โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รวมถึง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 กำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-  ประกาศรับสมัคร

-  ใบสมัคร

-  เอกสารประกอบการคัดเลือก


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี