ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งเภสัชกร

- ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


        ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นั้น

          บัดนี้ การเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


         ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

         ตามที่ มีผู้เข้ามาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

          ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา          

          โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี