ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี ขอแจ้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ให้บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่


 

          ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกร รวมถึง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

        ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งเภสัชกร

- ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


        ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นั้น

          บัดนี้ การเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


         ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่